Algemene voorwaarden

Opleidingen

 1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving vindt plaats via de website.
 2. De student ontvangt na enige tijd een definitieve bevestiging met daarbij de rekening van de opleiding, 
 3. De Sprenk is gerechtigd de opleiding af te gelasten bij onvoldoende deelname, of andere onvoorziene omstandigheden. Hiervan wordt men zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor de aanvang van de opleiding, op de hoogte gesteld. Mocht zich dit voordoen dan ontvangt de student alle betaalde gelden terug. De student heeft geen recht op andere gelden.
 4. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Binnen een maand voor de start wordt €250,- in rekening gebracht.
 • Na de start van de opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige lesgelden in rekening te brengen.
 • Voor aanvang van de opleiding dient het cursusgeld betaald te zijn.
 • Indien men na aanvang van de opleiding de deelname geheel of ten dele stopt, confirmeert De Sprenk zich aan de regels van de SER: Algemene voorwaarden Particulier Onderwijs en Opleidingen
 • Annulering of wijziging dient altijd schriftelijk per brief of email te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de emaildatum.
 1. De Sprenk behoudt zich het recht voor om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke            wijzigingen aan te brengen zover zij niet lijden tot wezenlijke veranderingen. 
 2.   Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen, tenzij anders vermeld, na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de student verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de student.
 3. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Sprenk lesmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 4. De OER, en de daarvan afgeleide studiegids zijn leidend in alle relevante situaties.

Workshops/ Arrangementen

 1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 2. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor aanvang van de activiteit volgt de rekening.
 3. De Sprenk is gerechtigd de activiteitte verschuiven naar een latere datum bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en lesruimte. Hiervan wordt men zo spoedig mogelijk voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 5 werkdagen na in kennis te zijn gesteld, te annuleren en ontvangt men het betaalde geld terug.
 4. Als men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de activiteit wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 48 uur zijn wij genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen.
 • Een plaatsvervanger mag ten allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van de activiteit hiervan melding is gemaakt.
 • Indien men na aanvang van een activiteit de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de kosten.
 • Bij collectieve inschrijving (arrangement, groepsactiviteit) geldt het aantal personen bij opgave. Wijzigingen hiervan kunnen tot 5 dagen voor aanvang doorgeven worden.
 • Annulering of wijziging dient altijd per e-mail te geschieden. 
 1. De Sprenk behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 2.    Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Sprenk het cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.