FacebookTwitter

Onderwijsovereenkomst


Opleiding Herborist

 

De opleiding Herborist is gebaseerd op een combinatie van de drie reguliere opleidingen:

Voedingsspecialist, teelt,en  groene detailhandel.
Onderdelen van deze kwalificaties worden aangevuld met de voor de Herborist relevante onderdelen.

Studie belasting uren totaal: 2200

Contacturen totaal ±950

Stage totaal ± 400 uur

Ondergetekende verklaren hierbij, een onderwijsovereenkomst te hebben afgesloten te hebben in het kader van de drie jarige opleiding tot Herborist conform het Onderwijs en  Examenreglement
van De Sprenk.(OER)

De bepalingen in dit reglement en de bijbehorende bijlagen maken een integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

Door ondertekening van dit document  verklaart de student kennis genomen te kunnen hebben van alle documenten m.b.t. de opleiding.

 

Naam student:                                               Voornamen:

 

Adres                                                 Postcode en woonplaats

 

Geboorte datum                                            Geboorte plaats

Datum

Handtekening

 

 

 

De Sprenk  

In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

 

 De Directeur                         

M.H.W Niessen                    

 

De Sprenk  

Lijsterlaan  285425 XZ De Mortel

Datum

Handtekening

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend

Deze overeenkomst is geldig gedurende de duur van de gehele opleiding.

 

De  student heeft geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten

 

 

 

 

De opleiding

De opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft, begint op 1 september 20… en eindigt na het behalen van het diploma en kent de volgende studielast in studiebelastingsuren: 2200 SBU.

N.a.v het intake gesprek en de ter inzage gegeven bewijsstukken kan de student een EVC krijgen voor bepaalde onderdelen.

Deze vrijstelling geeft geen recht op een vrijstelling van een examenonderdeel.

De BPV

Onderdeel van de opleiding vormt de beroepspraktijkvorming.
Dit is de stage die behoort tot de opleiding.
Deze is in apart document geregeld.

Inhoud opleiding en examinering

De  student verklaart door ondertekening van dit document kennis genomen te hebben van:

De Algehele Onderwijs en Examenregeling (OER)

De Onderwijs en examenregeling .

Het  Studentenstatuut

De Studiegids

De lessen zijn zodanig vormgegeven, dat de student binnen de gestelde tijd de opleiding kan afmaken.

Binnen het rooster is rekening gehouden met een uitloop indien er tussentijds lessen uitvallen.

De Sprenk garandeert, tenzij overmacht aangetoond kan worden, dat de student de opleiding kan afmaken en deel kan nemen aan de Proeve van Bekwaamheid.

 

 Bovendien dat hij bekend is met:

Het karakter van de opleiding en de eventuele consequenties die daaraan verbonden zijn.

Indien de opleiding voortijdig moet worden beëindigd, dan zal De Sprenk alles in het werk stellen om de student in de gelegenheid te stellen in te stromen in een vervangende en/of verwante opleiding van een gelijke duur, een gelijk niveau, een gelijke leerweg en een gelijkwaardige opleiding. Dit alles behoudend aantoonbaar overmacht.

Lessen

De Sprenk  maakt uiterlijk aan  het begin van de opleiding het rooster aan de student bekend.

De student is verplicht alle onderdelen van het  rooster te volgen, tenzij een EVC is verkregen.

De Sprenk  behoudt zich het recht voor het rooster te wijzigen.

De Sprenk  geeft wijzigingen van rooster tijdig aan de student door.

 

Verplichtingen student.

De student respecteert de opleiding, haar medestudenten en de natuur en eigendommen van De Sprenk, en staat open voor de mening van anderen.

Van de student wordt verwacht dat zij naar beste vermogen zich in spant om alle onderdelen van de opleiding te volgen.

De student is gehouden het studieadvies van De Sprenk zeer serieus te nemen, en zich ernstig te beraadt op verdere stappen.

Het deelnemen aan de PvB maakt onderdeel uit van de opleiding

Een student die niet kan deelnemen aan een van de activiteiten stelt de opleiding zo spoedig mogelijk daarvan in kennis.

De minimale aanwezigheid per studiejaar bedraagt 75 %, indien een student dit % niet haalt, volgt zij de gemiste onderdelen op een ander moment

In uitzonderlijke gevallen kan De Sprenk een vervangende opdracht verstrekken.

 

De Sprenk houdt zich het recht voor een student  in het uiterste geval te schorsen. Deze schorsing gaat direct in. Zo snel mogelijk vind er een gesprek plaats tussen de directeur en de student.

Mocht de student niet akkoord gaan met het besluit, dan treed de klachtenregeling, zoals vastgesteld in de OER in werking.

De overeenkomst heeft een looptijd t/m het behalen van het diploma.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan geschieden door: opzegging van de student, verwijdering en door gedurende 2 maanden feitelijk, zonder  bericht, afwezig te zijn.

 

Kosten opleiding

De kosten van de opleiding worden jaarlijks vastgesteld

De vaste kosten.bedragen dit jaar

Waarvan Inschrijfgeld  €100,-

Examengeld : dit wordt voor de aanvang van het derde jaar vastgesteld.

 

 Dit alles is incl. syllabus e.d. en koffie/thee

Boeken worden door de opleiding geadviseerd, en zijn niet verplicht.

 

 Betalingen

Inschrijfgeld   Binnen 14 dagen na het bewijs van inschrijving, anders vervalt de inschrijving

Lesgeld           Uiterlijk 1 maand voor de aanvang van het eerste jaar

                        Voor jaar 2 en 3 voor aanvang van het studiejaar

Examengeld    Uiterlijk 2 mnd voor de examendatum

 

Restitutie

Tot een maand voor aanvang van de opleiding is men slechts het inschrijfgeld verschuldigd.

Tussen deze maand en de aanvang van de opleiding wordt het lesgeld minus  €250,- gerestitueerd. Na aanvang van de opleiding is het gehele cursusgeld verschuldigd.

Slotbepalingen

De aansprakelijkheid van De Sprenk inzake het onderwijsproces is niet groter dan het bedrag dat de student betaald heeft voor de opleiding in het desbetreffende jaar.

Bij verwijtbaar gedrag van de student is De Sprenk niet gehouden tot terug betaling.

Behoudens opzet en grove schuld is De Sprenk niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de  student.

In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist De Sprenk na overleg met de  student.

Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.